Algemene VoorwaardenTelefoon: +31 616 752 252
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Business Solution Systems is een dienstverlenende onderneming.


Geheimhouding:
 
- Business Solution Systems verleent haar diensten eerst dan, nadat een oriëntatiegesprek heeft plaatsgevonden
   bij opdrachtgever.
- Alvorens het bovengenoemd oriëntatiegesprek bij opdrachtgever begint, zal een geheimhoudingsovereenkomst
  worden ondertekend. Zie Overeenkomst van Geheimhouding
- Deze geheimhoudingsovereenkomst is door Business Solution Systems opgesteld en heeft als doel, alle
   aspecten te beschermen van opdrachtgever, waarbij geheimhouding niet alleen gewenst is, maar zelfs uiterst
   noodzakelijk en belangrijk is.
- Tevens beschermt Business Solution Systems haar eigen belangen, ter bescherming van haar unieke en
   logische werkwijze, alsmede speciaal op maat ontwikkelde concepten voor opdrachtgever.
 
Documenten en correspondenties:
 
- Alle documenten en correspondenties van en tussen Business Solution Systems en opdrachtgever zijn zeer
  vertrouwelijk, en dienen derhalve dan ook als zodanig te worden behandeld.
- Het versturen van vertrouwelijke documenten en correspondenties geschiedt te allen tijde, ten aanzien van de
   directie of diens aangewezen vertrouwelijke contactpersoon cq. plaatsvervanger.
- Per post zullen deze vertrouwelijke documenten en correspondenties uitsluitend worden toegestuurd per
   aangetekend poststuk met bewijs van ontvangst.
- Per e-mail zullen deze vertrouwelijke documenten en correspondenties alleen dan worden toegestuurd, indien
   daarvoor een nieuw e-mail account is ingericht, speciaal voor alle zakelijke doeleinden tussen opdrachtgever
   en Business Solution Systems.
 
Offertes en rapportages:
 
- Alle offertes die Business Solution Systems haar opdrachtgevers en toekomstige klanten presenteert, zijn
   geheel vrijblijvend en verplicht derhalve alle betrokkenen tot niets.
- Analyse,- en reorganisatierapportages worden uitsluitend door Business Solution Systems uitgevoerd, indien
   opdrachtgever deze schriftelijk aan Business Solution Systems in opdracht heeft gegeven, en deze door
   Business Solution Systems schriftelijk is bevestigd.
 
Opdrachten / Bevestigingen / Annuleringen:
 
- Alle opdrachten van opdrachtgever, dienen te allen tijde schriftelijk te worden ingediend bij Business Solution
   Systems.
- Business Solution Systems is verplicht, alle ontvangen opdrachten schriftelijk te bevestigen aan opdrachtgever
   d.m.v. een opdrachtbevestiging.
- Opdrachtgever heeft het recht, zijn / haar opdracht (en) te annuleren binnen 24 uur, na ontvangst van de
   opdrachtbevestiging van Business Solution Systems , hetzij per e-mail of ter post bezorging.
- Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden door opdrachtgever, waarbij de datum en tijd van
   verzending voor Business Solution Systems bepalend zijn, voor de einddatum tot annuleren.
- Alle opdrachten, bevestigingen en annuleringen, worden per fax of e-mail verzonden, indien gewenst ook per
   aangetekende post.
- Indien Business Solution Systems een opdrachtbevestiging verstuurd per post, zo wordt de datum en tijd
   bepalend, vanaf het moment dat opdrachtgever het aangetekend poststuk (opdrachtbevestiging) in ontvangst
   neemt en daarvoor tekent.
 
Dienstverleningen:
 
- Alle diensten die Business Solution Systems verleent aan opdrachtgever, zowel binnen als buiten de
   onderneming, dient zodanig uitgevoerd te worden door Business Solution Systems, dat de onderneming
   hierdoor geen schade lijdt of kan gaan lijden, ongeacht in welke vorm.
- De overeengekomen diensten die Business Solution Systems ten uitvoer zal brengen binnen de betreffende
   onderneming van opdrachtgever, zal te allen tijde in een dialoog worden vastgelegd en tevens worden
   bevestigd in voorafgaande rapportages en opdrachtbevestigingen.
- Business Solution Systems zal het dialoog te allen tijde aanpassen, indien de opdrachtgever dit noodzakelijk
   acht alvorens Business Solution Systems haar overeengekomen dagtaak gaat uitvoeren.
- Deze dialoog aanpassingen mogen niet leiden tot stagnatie van de overeengekomen diensten die Business
   Solution Systems ten uitvoer moet brengen binnen en buiten de betreffende onderneming van opdrachtgever.
 
Facturatie en betalingen:
 
- Alle facturen van Business Solution Systems dienen binnen veertien (14) dagen te zijn overgemaakt op
   bankrekening van Business Solution Systems, die vermeld staat op de factuur.
- Afhankelijk van de omvang van de onderneming en de daaraan verbonden overeengekomen diensten, die
   Business Solution Systems ten uitvoer moet brengen, kunnen meerdere facturen aan opdrachtgever in
   rekening worden gebracht, indien de gehele opdracht langer duurt dan zes (6) weken.
- Deze deel-facturatie heeft betrekking op een overeengekomen totaalbedrag, omtrent diensten die Business
   Solution Systems ten uitvoer zal brengen binnen en buiten de onderneming van opdrachtgever, en zal
   contractueel worden vastgelegd.
- Facturaties die betrekking hebben op verleende diensten van Business Solution Systems, waarbij een uurloon
   is overeengekomen, worden dan pas in rekening gebracht aan opdrachtgever, indien de gehele overeen-
   gekomen opdracht door Business Solution Systems is uitgevoerd danwel volbracht.
- Alle bedragen die Business Solution Systems haar opdrachtgever in rekening brengt, zijn exclusief de op dat
   moment geldende omzetbelasting (Btw).
- Alle bedragen zijn vermeld in euro’s (€), en dienen als zodanig aan Business Solution Systems te worden
   betaald door opdrachtgever.
 
Aanmaningen / Buitengerechtelijke kosten:
 
- Indien opdrachtgever de facturen van Business Solution Systems niet op tijd betaald zoals is overeengekomen,
   zo zal Business Solution Systems eerst een betalingsherinnering sturen aan opdrachtgever, waaraan geen extra
   kosten aan verbonden zijn.
- Opdrachtgever wordt hierin gesommeerd, het overeengekomen factuurbedrag binnen zeven (7) werkdagen
   over te maken op bankrekening van Business Solution Systems, zoals op de facturen is vermeld.
- Indien opdrachtgever na ontvangst van voorheen genoemde betalingsherinnering alsnog in gebreke blijft, zo
   zal Business Solution Systems de eerste aanmaning versturen aan opdrachtgever, met het verzoek het
   overeengekomen verschuldigde bedrag over te maken binnen zeven (7) werkdagen.
- Blijft opdrachtgever ook in gebreke nadat hij / zij de eerste aanmaning heeft ontvangen, zo zal Business
   Solution Systems een tweede aanmaning versturen aan opdrachtgever met het verzoek, het overeengekomen
   factuurbedrag alsnog over te maken binnen zeven (7) werkdagen.
- Blijft opdrachtgever ook hier in gebreke bij het betalen van het overeengekomen factuurbedrag, na ontvangst
   van de tweede aanmaning, zo zal Business Solution Systems een derde en laatste aanmaning versturen aan
   opdrachtgever, met het verzoek het overeengekomen factuurbedrag te betalen aan Business Solution Systems
   binnen zeven (7) werkdagen.
- Business Solution Systems heeft het recht, om € 12,50 in rekening te brengen per aanmaning aan opdracht-
   gever als zijnde administratiekosten.
- Alle kosten en buitengerechtelijke kosten zoals gerechtsdeurwaarder, komen in rekening voor opdrachtgever
   en worden ook als zodanig in rekening gebracht aan opdrachtgever, nadat alle aanmaningen door Business
   Solution Systems zijn verstuurd aan opdrachtgever.

Rechten, plichten en overeenkomsten:
 
- Business Solution Systems behoudt te allen tijde het recht, tussentijds alle opdrachten en overeenkomsten met
   opdrachtgever te annuleren, indien opdrachtgever opzettelijk in nalatigheid heeft gehandeld en / of in gebreke
   is gebleven aangaande overeengekomen betalingen aan Business Solution Systems, en zal derhalve dan ook
   alle gemaakte kosten aan opdrachtgever verhalen en in rekening brengen.
- Business Solution Systems  verplicht zich tegenover opdrachtgever, strikte naleving van alle aspecten en
   overeenkomsten, die betrekking hebben op alle diensten die Business Solution Systems haar opdrachtgever
   aanbiedt en contractueel vastlegt.
- Eventuele taal,- en drukfouten in rapportages, bevestigingen en overeenkomsten hebben geen juridische
   nadelige gevolgen, indien duidelijk herkenbaar is, om welke doelstellingen het uiteindelijk gaat.
- Business Solution Systems is verplicht, alle diensten die zij aanbiedt en ten uitvoer brengt, in opdracht van
   opdrachtgever, binnen de overeengekomen termijn te hebben verwezenlijkt danwel hebben afgerond.
- Kan Business Solution Systems haar overeengekomen diensten niet binnen de gestelde voorheen genoemde
   termijn verwezenlijken, zo is Business Solution Systems alsnog verplicht deze te verwezenlijken, echter alle
   daaruit ontstane kosten komen in rekening voor Business Solution Systems en mogen derhalve niet in
   rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
- Business Solution Systems verplicht zich tevens, alle verkregen gegevens van opdrachtgever, hetzij privé en /
   of zakelijk, uitsluitend te gebruiken zoals deze zijn overeengekomen.
- Alle verkregen gegevens van opdrachtgever, hetzij privé en zakelijk, mogen niet aan derden worden
   vrijgegeven gedurende een periode voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald in de geheimhoudings-
   overeenkomst.
- Alle personeelsleden die werkzaam zijn binnen en buiten de onderneming van opdrachtgever, vallen onder het
   Recht privacy, wat is vermeld  in de grondwet in de artikelen 10 t/m 13 alsmede in de Wet bescherming
   persoonsgegevens (Wbp), en mogen derhalve door Business Solution Systems niet worden vrijgegeven aan
   derden.


Alle gerechtelijke procedures zullen plaatsvinden, bij het arrondissementsparket, aldaar waar Business Solution Systems gevestigd is.
 
Taal,- en drukfouten heffen de juridische geldigheid en waarde van deze algemene voorwaarden niet op, en blijven zijn wettelijke geldigheid behouden.
 
De geheimhoudingsovereenkomst is bestanddeel van deze algemene voorwaarden, en dienen ondertekend te worden op een en dezelfde datum,
door alle partijen genoemd in vernoemde overeenkomsten.
 

 
Opgemaakt te Ravenstein op woensdag 01 juni 2016
 
 
Opgemaakt door directeur KimJohn Angenent

Klik op Download voor de Algemene Voorwaarden